ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU

Central MeetBike

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking

NUMER PROJEKTU

3CE343P2

PROGRAM

Central Europe Programme

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Joint Technical Secretariat Central Europe Programme

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1 marca 2011r. do 30 maja 2014r.

STRONA INTERNETOWA

www.centralmeetbike.eu

PARTNER WIODĄCY

Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i , Czechy

PARTNERZY PROJEKTOWI

Urząd Miasta w Uherské Hradiště, Czechy
Urząd Miasta w Pardubicach, Czechy
Urząd Miasta w Dreźnie, Niemcy
Urząd Miasta w Lipsku, Niemcy
Technische Universität Dresden, Niemcy
Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU), Niemcy
Urząd Miasta w Žilinie, Słowacja
Urząd Miasta w Prešovie, Słowacja
Výskumný ústav dopravný (VUD), Słowacja
Urząd Miejski w Gdańsku,
Urząd Miejski w Tczewie,
Polska Unia Mobilności Aktywnej,
oraz PSWE

Celem projektu było wzmocnienie szans rozwoju zrównoważonej mobilności i wypracowania modelowych rozwiązań dla ruchu rowerowego w miastach Europy Środkowej poprzez stworzenie dogodnych warunków do korzystania z rowerów jako codziennego środka transportu.

Bazą projektu stały się doświadczenia Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Jeszcze w czasach NRD, systemowe podejście do polityki rowerowej tych miast, kładące nacisk nie tylko na budowę dróg rowerowych, ale także na inne rozwiązania zachęcające do korzystania z tego środka transportu, doprowadziło do zwiększenia udziału rowerów w codziennych podróżach do 11-19%. Doświadczenia te oraz praktyka stosowana w miastach zachodniej części Niemiec miały pomóc wypracować modelowe, tanie i skuteczne sposoby osiągnięcia celu.

Polskie miasta, które przystąpiły do projektu Central MeetBike, Gdańsk i Tczew, w 2009 r. podpisały Kartę Brukselską i zobowiązały się do osiągnięcia wskaźnika min. 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2020 r. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej miast wg metody BYPAD.

W oparciu o nią PSWE opracowało indywidualne, 2. letnie plany działań na rzecz poprawy systemu rowerowego. Zakładają one, że kolejne elementy widzialnej i niewidzialnej infrastruktury rowerowej będą tworzone w oparciu o rzetelne badanie potrzeb, a korzystanie z roweru w życiu codziennym będzie odpowiednio promowane.

Projekt był realizowany poprzez:

  1. kampanie informacyjne, które miały na celu promowanie korzystania z roweru
  2. wypracowanie odpowiedniej strategii, uwzględniającej potrzeby rowerzystów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
  3. edukację, która miała upowszechnić doświadczenia Akademii Rowerowej Niemiec w technicznych aspektach planowania infrastruktury rowerowej
  4. pilotażowe działania i inwestycje, które miały pokazać, jak zintegrować proces uwzględniania potrzeb rowerzystów w proces planowania transportu w mieście

Partnerzy projektu wnosili własne doświadczenia, którymi dzielili się z pozostałymi uczestnikami konsorcjum.

Projekt zakładał stworzenie wygodniejszego i bezpieczniejszego życia w miastach przez zwiększenie efektywnej mobilności. Poruszanie się rowerem to oszczędności finansowe, nie tylko dla osób korzystających z tego środka transportu, ale także dla miast. Miasta i ich mieszkańcy cieszą się czystszym powietrzem, mniejszymi korkami i hałasem powodowanym przez samochody oraz poprawą jakości przestrzeni publicznych.

W skali lokalnej i globalnej stosowanie rozwiązań wypracowanych w Central MeetBike pozwala na redukcję ujemnego oddziaływania na klimat, oszczędność naturalnych zasobów nieodnawialnych i rozwój turystyki przyjaznej środowisku.

Wróć