ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU

EV13-ICT North

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Development and Promotion of EuroVelo13
Iron Curtain Trail, North Section

NUMER PROJEKTU

SI12.ACGRACE 038703800

PROGRAM

Promotion of cycling tourism in the European Union as means
of sustainable tourism development - ENT/TOU/10/611

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

EUROPEAN COMMISSION, Enterprise and Industry
Directorate E : Service Industries, E1 – Tourism Policy

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

STRONA INTERNETOWA

www.ironcurtiantrailnorth.eurovelo.org

PARTNER WIODĄCY

PSWE

PARTNERZY PROJEKTOWI

European Cyclists' Federation (ECF), Belgia
Karelia University of Applied Sciences, Finlandia
Vänta Aga Cycling Club, Estonia
Vidzeme Tourist Association, Łotwa
Lithuanian Cyclist Federation (LCC), Litwa
ADFC Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy
Cykelfrämjandet – Szwecja

Celem projektu było przygotowanie międzynarodowego planu działania na rzecz rozwoju długodystansowej trasy rowerowej EuroVelo 13 (EV13) - Trasy Żelaznej Kurtyny na terenie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski oraz północno-wschodnich Niemiec, w ramach czterech obszarów tj.: zarządzania, promocji i informacji, monitoringu i ewaluacji oraz widzialnej i niewidzialnej infrastruktury rowerowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów integracji z transportem kolejowym.

Na podstawie rocznej pracy zweryfikowano zarówno całkowitą długość EV13, która wynosi 9 518km (w tym: w Europie południowej 2511 km, w Europie środkowej 2179 km, natomiast w Europie północnej 4827 km), jak również zostały przygotowane założenia finansowe, co do realizacji EV13 w latach 2014-2020.

Trasa Żelaznej Kurtyny przyczyni się do wzrostu zainteresowania turystyką rowerową i aktywnym wypoczynkiem. Jej powstanie stymulować będzie wzrost ekonomiczny i rozwój obszarów, przez które ma przebiegać. Zachęcenie turystów rowerowych do odwiedzania miejsc nie tylko "tradycyjnie" turystycznych wygeneruje większe przychody dla lokalnych przedsiębiorców i zwiększy liczbę miejsc pracy. Celem projektu było także uświadomienie lokalnym społecznościom silnego związku między powstaniem turystycznych tras rowerowych a rozwojem gospodarczym.

W tym projekcie również walor edukacyjny był bardzo istotnym elementem – dla wielu młodych ludzi Europa podzielona na wrogie obozy i trudno dostępna jest prehistorią trudną do wyobrażenia. Dodatkowo tereny, przez które przebiega trasa, obfitują w ciekawe obiekty historyczne oraz obszary cenne przyrodniczo. Projekt zakładał też integrację społeczną (turystów z miejscową społecznością, pełnosprawnych z niepełnosprawnymi) oraz przezwyciężanie barier, przez umożliwienie ludziom niepełnosprawnym korzystania z tych samych tras. W związku z tym podejmowano działania przybliżające historię Żelaznej Kurtyny, integracyjne oraz zmierzające do usuwania barier.

ICT, jako projekt paneuropejski, pozwoli także pozytywnie wpłynąć na turystyczne i podróżnicze zwyczaje wszystkich Europejczyków, ich zdrowie i środowisko naturalne całego kontynentu. Regularne korzystanie z roweru obniża współczynnik zachorowalności na nowotwory i choroby serca, zmniejsza też emisję CO2.

Wróć